PRIVACY POLICY

(GDPR: General Data Protection Regulation)

Bestaansverwondering

Versie 20201101


Voordat je je e-mailadres of andere persoonlijke gegevens achterlaat, moet ik als ZZP’er meedoen aan de grootste bureaucratische dwaling ooit vertoond in de geschiedenis van de mensheid, namelijk de nieuwe privacywetgeving ofwel AVG/ GDPR. Ik heb veel tijd gestoken in het maken van een fantastische template voor alle ZZP’ers wereldwijd waarin ik uiteenzet hoe ik de gegevens van mijn klanten zoek, verzamel, misbruik en nooit meer vernietig. Aarzel niet: kopieer deze bepalingen en plak ze in je website.

Introductie nieuwe privacywetgeving

In april 2016 stemde het Europees Parlement in met de nieuwe EU-brede privacywet: een epistel van 99 artikelen, bij elkaar 80 pagina’s. De tijd van ongebreidelde datavergaring is voorbij. Alle bedrijven en instanties, van datagiganten als Facebook tot, letterlijk, de kaasboer, moeten precies aan hun gebruikers en klanten kunnen uitleggen wat zij met hun gegevens doen. De klant krijgt het recht om data in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Bedrijven kregen sinds 2016 twee jaar de tijd om zich voor te bereiden.

Vrijdag 25 mei 2018 startte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven. De toezichthouder is bevoegd om (in het uiterste geval) een boete uit te delen van 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet. Het kan een bloedbad worden.

Omdat de regelgeving omtrent internet in Nederland opgesteld is door een stel josti’s die denken dat je een krijtje gebruikt om een tablet te bedienen, zijn we bij Bestaansverwondering als verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken verplicht om hier een aantal vanzelfsprekende dingen die we al tientallen jaren zo doen, verder uit te leggen en vooral vast te leggen zodat we de Nederlandse bureaucratie niet laten versloffen.

Dit document helpt je te begrijpen welke persoonsgegevens wij over je verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, bedoelen we Bestaansverwondering. Bestaansverwondering is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, in de persoon van oprichter Jan Fokke Oosterhof en alle door hem aangewezen handelingsgemachtigden en daarmee verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met je geregistreerde gegevens zoals NAW, e-mail en nickname om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren en achterlaten van je gegevens via de website en / of social media is puur en alleen bedoeld om reacties te geven op de site of vanwege een opdracht die Bestaansverwondering voor je uitvoert. Mochten we in de toekomst toch besluiten stijlloze aanbiedingen te versturen, dan is dit uiteraard opt-in en zal Bestaansverwondering dit ruimschoots van tevoren duidelijk maken.

Cookies

We doen niet aan cookies. Daar zijn we te klein en te dom voor. Misschien doen we het zelfs wel, maar weten we het niet.

Jouw rechten ten aanzien van jouw gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Bestaansverwondering van je verwerkt. Als je van een van deze rechten gebruik wil maken dan kun je een e-mail sturen naar janfokke@oosterhof.cc

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons zijn verwerkt en deze gegevens laten aanpassen of aanvullen als ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je jouw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van jouw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Bestaansverwondering met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van jouw overeenkomst met Bestaansverwondering geautomatiseerd verwerkt, opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Wanneer je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit melden via de hiervoor genoemde contactinformatie. Ook kun je jouw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je hier.

Hoe verzamelen wij je gegevens?

We verzamelen en archiveren bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens van contactpersonen, die we – op vrijwillige basis – verkrijgen via persoonlijk contact, sociale media of de website in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden. Het betreft informatie die noodzakelijk is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij kunnen je dan bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren maar ook om je te informeren over wijzigingen van onze diensten. We gebruiken sociale media ten behoeve van informering, gegevensverzameling en marketingdoeleinden. Het betreft media als Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo etc.

We verzamelen – op eigen initiatief – bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens van contactpersonen die we bij toeval of bij gericht zoeken aantreffen in openbare kanalen zoals internet, (sociale)media, brochures, indien wij menen in de toekomst zaken te moeten en kunnen doen. We noemen dit (guerrilla) marketing. Wij doen dit al jaren zo. Het heeft nog nimmer tot klachten geleid. Het betreft geen spammen, maar 1-op-1-relevant-contact-met-potentiële-klanten waarbij een win-win-situatie wordt nagestreefd. Indien je hier geen prijs op stelt, moet je overwegen je gegevens niet in de openbaarheid te laten voortbestaan.

Bestaansverwondering verwerkt bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes, maar ook voor het versturen van facturen en offertes. De gegevens van bedrijf en contactpersonen worden hiertoe opgenomen in ons financieel administratief pakket DigitaleFactuur.nl.


Welke gegevens houden we van je vast?

Wij azen op de volgende gegevens: bedrijfsnaam, branche, adres, telefoon, e-mailadres, contactpersonen, visitekaartjes, gespreksnotities etc. Wij verzamelen zelfs verjaardagen en sturen soms een verjaardagstaartje. Wij gaan hier dus ver in.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bestaansverwondering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen (Besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst). (Wij weten zelf bij bestaansverwondering niet zo goed wat hier staat, maar deze passage staat in veel bepalingen, dus wij rennen als kip zonder kop achter de schapen va de bureaucratie aan).

Informatieverstrekking aan derden

Wij vertrekken je gegevens alleen aan derden in de volgende gevallen:

  • Aan derde partijen in verband met het handhaven van onze Algemene Voorwaarden.
  • Aan derde partijen om onze activiteiten te beschermen of om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te beperken.
  • Aan de administrateur om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.
  • Aan relevante (bedrijfs)relaties in geval wij een samenwerking tussen hen en jou voor ogen zien. Via e-mail of telefonisch zullen wij jullie koppelen en je daar dus van verwittigen. Dit noemen wij netwerken en/ of leads genereren. Het zou je waardevolle contacten, opdrachten en dus geld op kunnen leveren.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Aangezien het internet een openbare omgeving is waar het wemelt van hackers, fraudeurs, spammers, reaguurders en ander ongerief, kunnen we ondanks al onze mooie intenties de veiligheid van de informatie die je aan ons overdraagt op geen enkele wijze verzekeren of garanderen. We werken er altijd aan onze beveiliging te verbeteren, maar ga er zekerheidshalve vanuit dat je gegevens in de handen van kwaadwillenden belanden en daarmee in de openbaarheid. Dit is géén onwil, dit is de harde realiteit. Big Brother is watching you.

Gegevensopslag

Je gegevens worden als volgt opgeslagen:
Laptop: beveiligd met password, firewall en virusscanner. Dagelijks gebruik, alleen de direct noodzakelijke data.

Smart-phone: beveiligd met password, firewall, virusscanner, gezichtsherkenning, alleen de direct noodzakelijke data.

Externe harddisc: alle data die verzameld is sinds 1993 toen Bestaansverwondering startte, beveiligd met password en een afgesloten huis (moderne pensloten).

Cloud: beveiligd met password, alleen de direct noodzakelijke data van lopende projecten.

DigitaleFactuur.nl: Ons factureringsysteem waarin klantgegevens worden vastgelegd ten behoeve van facturering.

Bewaartermijn

Bestaansverwondering en/of administrateur bewaren bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van een (potentiële) opdracht en daarna voor de duur van zeven jaar gezien fiscale doeleinden en daar dan weer na tot het overlijden van Jan Fokke Oosterhof, oprichter van Bestaansverwondering.

Daarna is het aan de nabestaanden om laptop, smartphone, externe harde schijf, website, social media en cloud te wissen en daarmee alle sporen van Bestaansverwondering te wissen.

Privacybeleid

We gebruiken de term “Beleid” om te verwijzen naar dit privacybeleid. Mocht je na het lezen van dit alles bezwaar hebben tegen ons beleid? Dan is de oplossing heel simpel: leeg je cache, verwijder je browsergeschiedenis, verwijder je persoonlijke gegevens van internet en ga je eigen weg.

Wij hebben geen zin om door allemaal hoepels te springen omdat bureaucratie-bevorderende-beleidsmakers in Den Haag en de EU niet begrijpen hoe het internet werkt. Dientengevolge hebben wij dan ook bezwaar ingediend tegen de huidige cookiewetgeving bij Minister President Rutte onder de welluidende titel ‘Meneer Rutte, wie betaalt mijn opt-in-ja-of-ja-cookie-pop-up-wegkliktijd?’. Het is immers van de zotte dat je op ieder device, in iedere browser en op ieder nieuw device steeds maar weer opnieuw dezelfde pop-ups aan het wegklikken bent. Bezigheidstherapie plachten wij dat te noemen. Wij informeren je hier op de website over het verdere verloop van de bezwaarprocedure. Meer weten over het achterlijke ‘cookieverbod’ en onze visie erop? Zie hier.

Onafhankelijke Stichting

We overwegen een onafhankelijke stichting in het leven te roepen om ons beleid te controleren en er iets van te vinden. Wij informeren je over de voortgang in deze.

Wijzigingen in ons beleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. De datum die wordt weergegeven aan het begin van dit beleidsstuk geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als je vragen hebt over ons beleid, hoe wij je persoonlijke informatie verwerken, of als je wenst dat wij je persoonlijke informatie corrigeren of verwijderen, kun je altijd contact met ons opnemen.

ALARM: REBEL gesignaleerd…

Wellicht aardig te vermelden dat bovenstaand privacybeleid betrekking heeft op een eenpitter, een laptop en een externe harddisc. Het gaat al jaren (redelijk) goed, maar gelukkig hebben we het nu geformaliseerd.

Wist je dat slechts twee van de 12 ministeries in Nederland aan de AVG voldoen? En dat zijn dus de mensen die dit stukje beleid gaan controleren en handhaven. Ondertussen zijn alle bedrijven in Nederland druk doende met het fabriceren van papierwerk. De consultancy bureaus varen er wel bij en ondertussen zijn we elkaar allemaal gek aan het maken. Miljoenen worden gespendeerd en we schieten er geen donder mee op. Als een hacker mijn laptop hackt, liggen je gegevens op straat. Daar kan dit beleidsstuk gene ene donder aan veranderen. Maar het staat in ieder geval op papier. Dan kun je het rustig lezen. En ondertussen klikken we samen tot in de oneindigheid pop-ups weg.

Fijne dag nog. 

Maak een website of blog op WordPress.com